Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..
Yazım Kuralları
Bildiriler word dosyası (.doc) olarak e-posta ile upk18@kafkas.edu.tr adresine gönderilmelidir. Bilgisayar ortamında gönderilmeyen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
18.UPK Tam Metin Yazım Kuralları (İndir)
18. UPK Tam Metin Yazım Kuralları
1. Yayınlanmak üzere gönderilen bildirinin ilk sayfasında bildirinin başlığı, yazar(lar)ın unvanları, ad ve soyadları, bağlı olduğu kurumlar, elektronik posta adresleri, 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce (İngilizce başlık da dahil olmak üzere) özetler ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır. Bildirinin girişinde yar alacak özet; başlık 14 punto, metin 12 punto olmak üzere, 1.5 satır aralığında, en fazla 150 kelime olacak şekilde Times New Roman kullanılarak yazılmalıdır. Özetle birlikte anahtar kelimeler verilmelidir.
2. Bildirilerde amaç(lar) veya araştırma sorunsalının açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Eğer araştırma hipotez testi şeklinde kurgulanmış ise, hipotezlerin ifade edilişlerine dikkat edilmesi gerekir.
3. Araştırmaya temel oluşturacak olan teorik yapı veya kuramsal modelin de verilmesi çalışmanın değerlendirilmesini ve kabulünü kolaylaştırmaktadır. Araştırmada benimsenen yaklaşım veya yöntemin ifade edilmesi de değerlendirme sürecini kolaylaştırmaktadır.
4. Eğer araştırma bir uygulamalı araştırma ise araştırma yöntemi ile araştırmada kullanılan anakütle ve örneklem ile örnekleme yöntem ve süreci açık ve net şekilde ifade edilmelidir. Seçilen yöntem ve örneklemin gerekçelendirilmesi değerlendirme sürecini kolaylaştıracaktır.
5. Analiz bulgularının yorumlanması sadece bulguların tekrarı şeklinde değil, araştırma sorusu veya hipotezi bağlamında ne anlama gelmektedir veya araştırma sorunsalı açısından ifade ettiği çıkarımlar da vurgulanmalıdır.
6. Araştırma bulgularının uygulamacılar açısından çıkarımları ile toplumsal katkıları bildirilerde genellikle göz ardı edilen önemli konular arasında yer almaktadır. Bu sebeple, bildiri tam metinlerinde araştırma bulguların sanayi veya uygulamacılar açısından ifade ettiği anlam ile toplumsal veya sosyal gelişim açısından taşıdıkları önemin de vurgulanması arzu edilmektedir.
7. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Oluç, 2006:5), (Yüksel ve Murat, 200:15), (Yüksel vd., 2000:10-12), (DPT, 2004:32).

Sayfa Düzeni: A4 ebadındaki kağıt için;
Sol: 4,5 cm Sağ: 4 cm Üst: 5,5 cm Alt: 5 cm
Sayfa Sayısı: Kesin bir kısıtlama olmamakla beraber azami 15 sayfayı aşmaması tercih edilir.
Yazı Karakteri: Times New Roman 12 punto ve iki yana hizalanmış olarak hazırlanacaktır.

Satır aralığı: 1,5

Paragraf yapısı: Paragraflarda başlangıç girintisi olmayacak ve paragraftan önce ve sonra 6nk boşluk bırakılacaktır. Paragraflar arasında boş ilave satır bırakılmayacak.

Başlıklar ve alt başlıklar: Başlıklar sola yatık olarak hazırlanacak ve başlıktan önce 12nk ve başlıktan sonra 6nk boşluk bırakılacaktır.

Tablolar ve Şekiller: Tablo ve Şekil başlıkları üstte ve sola dayalı olacaktır. Gerekmesi durumunda tablolarda 10 puntoya kadar inilebilir. Özellikle de tablo ve şekillerin yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjları açmayacak şekilde) uygun olması gerekmektedir.

Kaynakça
Araştırmada kullanılan her türlü kaynakla ilgili bilgiler bu bölümde verilir. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadı veya kaynak ismine göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aşağıda kaynakların “kaynakça”da gösterilişine birer örnek verilmiştir. Gerekli durumlarda yazar isimleri sadece ilk harfler verilerek yazılabilir. Kitap veya dergi isimleri ya italik (eğik)veya normal koyu olarak ilk harfler büyük olarak yazılır.
Kitaplar
(i) Tek Yazarlı Kitaplar
ATAÖV, Türkkaya (1989), Bilimsel Araştırma El Kitabı, 2. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara.
(ii) İki Yazarlı Kitaplar
TUNA, Orhan ve Nevzat Yalçıntaş (1976), Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi, İstanbul.
(iii) İkiden Fazla Yazarlı Kitaplar
ALTUNIŞIK, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2002), Sosyal Bilimlerde AraştırmaYöntemleri, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
(iv) Şayet kitap bir çeviri ise o taktirde şu şekilde yazılabilir:
DURKHEIM, Emile (1985), Toplum Bilimsel Yöntemin Kuralları, Çev., Celal Baki Akal, Bilim-Felsefe-Sanat Yayınları, İstanbul.
(v) Eğer alıntılar dolaylı ise, aktaran kaynağın belirtilmesi daha uygundur.
ERDOĞAN, İlhan (1983), (Paul Hagen’den aktaran) İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
(vi) Eğer kitap editörler tarafından hazırlanmışsa (derlenmişse) ve kitabın içinden bir bölüme referansta bulunuluyorsa:
DEMİRKOL, Şehnaz (2002), “Değişim Mühendisliği”, Editörler: COŞKUN, R., ve R. Altunışık, Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta, s. 163-196.
(vii) Yazar Adı Olmayan Kitaplar
Kurumlar tarafından hazırlanan rapor veya eserler yazarsız olabilmektedir. Bu durumda varsa kurum adı yoksa doğrudan kaynakça yazımına başlanır.
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (1984), Türkiye’deSanayileşmeSorunları, DPT Yayınları-102, Ankara.
veya
Encyclopedia Britannica, “Turkey”, Vol. 22, s.125-140.
SARÇ, Ömer Celal, (1973), “Milli Gelir”, İktisat Ansiklopedisi, Cilt 2, Ak Yayınları, İstanbul.
(viii) Süreli Yayınlar (Dergiler) ve Gazeteler
AHISKA, Yalçın (1990), “Ticaret Bankalarının İşlevleri”, Banka ve EkonomikYorumlar, Yıl 27, Sayı 12, Aralık, s.37-44.
GÖKÇE, Deniz, (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart, s.12.
NEILSON, G., P.A. Pasternack ve D. Mendes, (2000), “The Four Faces of Organizational DNAs”, Management,Vol. 45, No. 3, s.45-53.
Yazarı belli olmayan makalelerde; “makalenin adı”, tarihi ve yayınlandığı dergi/gazete belirtilir.
Tarihi belli olmayan eserlerde belli olmayan tarihin yerine “?” işareti konur. Örneğin: (Hasırcı, 19??) veya (Hasırcı, 1???)
(ix) Tezler
GÖKDERE, Halis, (2001), Bilgi Sistemlerinde Dış Kaynaklardan Yararlanmada Başarıyı Etkileyen Faktörler: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
(x) Internet Bazlı Kaynaklar
Internet orijinli kaynakların kaynakçada ve metin içinde gösterilmesinde aşağıdaki formatlar kullanılır.
a) Eğer kaynağın yazar(lar)ı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilir. Ancak, kaynağın yer aldığı İnternet adresi tüm uzantılarıyla verilir. Metin içinde ise yukarıda süreli yayınlar veya kitaplardakine benzer şekilde verilir. Eğer Internet’ten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılır.
ENER, Neriman (2002), “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets ) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005
b) Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, metin içinde söz konusu kaynağın sahibi olan kurumun adı ve erişim tarihi şeklinde verilir. Kaynakçada ise kurumun adı, yazının başlığı (varsa) ve tüm uzantılarıyla Internet adresi verilir.
AC Nielsen (2004), “Segmentasyon ve Konumlandırma”, http://www.acnielsen.com/products/reports/segment/tr.htm,11.03.2005
c) Eğer kaynak bir Internet dergisinden alınmakta ise, sürekli yayınlardakine benzer şekilde gösterilir.
HILL, John (2002), “International Marketing”, Marketing Review, http://www.marketing.org/ hypertext/DataSource/Hill.html,11.09.2005
Metin içinde ise (Hill, 2002) şeklinde gösterilir.
Kaynakçada makaleler, kitaplar, tezler ve diğer eserler gibi bir ayrım yapılmayacak, yararlanılan bütün eserler alfabetik sıraya göre oluşturulacaktır. Aynı yazarın eserlerinde “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilecektir. Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilir. Örneğin: Eryılmaz (1998a), Eryılmaz (1998b).
(xi) Kişisel Görüşme/Mülakat
Eğer araştırmacı araştırması için kişisel mülakat yapmış ve bu yöntemle elde ettiği bilgileri kullanıyorsa kaynak gösterirken metin içinde mülakatı yaptığı tarihi esas alarak (kişisel görüşme, 2005) şeklinde kaynak gösterir. Kaynakçada kişisel görüşmeyi ayrıca yazmasına gerek yoktur.
© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan